Datenschutzerklärung von parkingcard.cz

Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Services parkingcard.cz (nachfolgend "AGB" genannt) der Firma Parkingcard CZ, s.r.o. mit Sitz in Bílkova 855/19, Praha 1 110 00, Steuernummer: 08585539, eingetragen im Handelsregister am Stadtgericht in Prag unter dem Aktenzeichen C 321489 (nachfolgend "Betreiber" genannt).

Diese AGB regeln die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien bei der Nutzung von parkingcard.cz entsprechend § 1751 ff. des Gesetzes Nr 89/2012 Slg des Bürgerlichen Gesetzbuches in geänderter Fassung (nachstehend "BGB").

Služba parkingcard.cz je dostupná v městských částech Praha 1 – Praha 8.

Provozovatel není provozovatelem Parkovacích stání ani platebního portálu, na základě kterého dochází k úhradě užití služby parkingcard.cz.

Der Betreiber haftet nicht für Schäden oder Verletzungen durch Pflichtverletzungen dritter Parteien aus welchem Rechtsgrunde immer.

Diese AGB sind Bestandteil des zwischen dem Betreiber und dem Benutzer elektronisch geschlossenen Vertrages.

I.

Verzeichnis der Begriffe und Interpretationen

PPO je přenosné parkovací oprávnění, které umožňuje Uživateli zvolit si Parkovací stání v souladu s Pravidly parkování.

Pravidla parkování jsou veškeré obecně závazné předpisy (a to včetně místních pravidel příslušné městské části či pravidly platnými pro celou Prahu) a dopravní značení či dopravní pokyny v místě, kde Uživatel zamýšlí parkovat při využití PPO.

Provozovatel je společnost Parkingcard CZ, s.r.o., zajišťující sdílení PPO mezi Uživateli služby parkingcard.cz.

Uživatel je osobou, která užívá PPO.

Adresa je emailová adresa Uživatele, kterou zadá při rezervaci PPO.

Doba parkování je časový úsek, po který si rezervuje Uživatel PPO.

Tarif je časový úsek 24 hodin se stanoveným začátkem Doby parkování.

Parkovací stání je Uživatelem zvolené místo k parkování.

Parkovné je peněžní úhrada v Kč / Euro Provozovateli za užití služby parkingcard.cz.

Platební brána umožňuje zaplatit užití PPO v rámci služby parkingcard.cz Uživatelem.

Platební transakcí se pro účely těchto VOP rozumí uskutečnění bezhotovostního převodu finanční částky za účelem užití služby parkingcard.cz.

Rezervací se pro účely těchto VOP rozumí žádost Uživatele o využití PPO v rámci služby parkingcard.cz na předem stanovenou Dobu parkování.

Potvrzením o Platební transakci a Rezervaci se rozumí emailová zpráva, která přijde Uživateli na Adresu po uskutečnění Platební transakce a informuje ho o Uskutečnění Platební transakce a rezervaci PPO na jím požadovaný časový úsek Doby parkování.

Webem se pro účely těchto VOP rozumí internetové (webové) stránky Provozovatele na adrese www.parkingcard.cz.

Smlouva je smlouvou o užití služby parkingcard.cz, která za poplatek umožňuje sdílení PPO mezi Uživateli.

Uskutečněnou Platební transakcí se pro účely těchto VOP rozumí připsání peněžité částky na bankovní účet Provozovatele, která svojí výší odpovídá úhradě Parkovného.

Služba parkingcard.cz umožňuje za úplatu sdílení PPO mezi Uživateli.

II.

Vetragsgegenstand

 1. Předmětem Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je umožnit Uživateli za Parkovné po zvolenou Dobu parkování užít službu parkingcard.cz k parkování v Praze, a to za podmínek stanovených Pravidly parkování.

III.

Vertragsabschluss

 1. Zobrazení tlačítka s názvem „rezervovat“ v uživatelském prostředí Webu je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 2. Klicken des Benutzers auf die Schaltfläche " Buchen " entspricht der vorbehaltlosen Annahme des Vertragsabchlusses durch den Benutzer. Mit dieser Bestätigung kommt der Vertrag zustande.
 3. Mit Klicken auf den Button " Buchen " erklärt sich der Nutzer mit den hier aufgeführten AGBs einverstanden.

IV.

Reservierung der Parkberechtigung

 1. Prostřednictvím Webu může Uživatel provádět on-line Rezervaci PPO ve zvolenou Dobu parkování.
 2. Služba parkingcard.cz umožňuje zvolit si mezi dvěma Tarify, od kdy začíná Doba parkování, a to od 10:00 anebo od 15:00. Časový rozsah Doby parkování je vždy 24 hodin. Není možné rezervovat si PPO na kratší dobu než zmíněných 24 hodin.
 3. Při Rezervaci Uživatel odešle vyplněný formulář na Web se zadáním: adresy zamýšleného parkování (např. Panská 1) (tedy adresu v jejímž okolí máte zájem uplatnit PPO), Adresy, SPZ, pro kterou si přeje rezervovat PPO, datum a čas zahájení rezervace PPO.
 4. Jestliže je termín zvolený pro Rezervaci dostupný, Uživatel je přesměrován na Platební bránu.
 5. Rezervace PPO je dokončena uskutečněním Platební transakce a odesláním emailu dle následujícího odstavce.
 6. Potvrzení o řádně provedené Rezervaci a Platební transakci bude Uživateli doručeno prostřednictvím emailu Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci zaslaném na Adresu.
 7. Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci obsahuje zákonem požadované údaje a slouží jako daňový doklad.
 8. V případě chybně vyplněných údajů při Rezervaci nebo Platební transakci je Uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně, tedy nejpozději do 3 hodin od přijetí emailu Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci zaslaném na Adresu, oznámit emailem Provozovateli a uvést správné údaje. Při nesplnění této povinnosti Provozovatel neodpovídá za újmu tímto vzniklou. Zejména se jedná o případ, kdy Uživatel vyplní chybně SPZ či Adresu a Uživateli v návaznosti na toto bude udělena pokuta za neoprávněné parkování. V případě, že Uživatel nezažádá o opravu do 3 hodin dle tohoto ustanovení, není Rezervace ani vrácení Parkovného nárokové a záleží na možnostech a uvážení Provozovatele. Provozovatel nebude brát zřetel na žádost o opravu vyplněných údajů, jestliže taková žádost bude odeslána po zahájení Doby parkování.
 9. Rezervace je platná pro konkrétního Uživatele s SPZ zadanou během Rezervace. Rezervace PPO nesmí být dále zcizena, nesmí tedy být prodána, předána, darována, či jinak převedena na osobu odlišnou od Uživatele.
 10. Ve chvíli zahájení Doby parkování je na Adresu odesláno Potvrzení o zahájení Doby parkování, které obsahuje PPO.
 11. V okamžiku blížícího se konce Doby parkování je na Adresu odesláno Potvrzení o konci Doby parkování.

V.

Stornierung und Rückerstattung

 1. Uživatel může uplatnit reklamaci v rozsahu pokuty za neoprávněné parkování dle rozhodnutí příslušného správního orgánu (např. Městská policie) a dalších souvisejících nákladů (částka za odtah), a to za splnění podmínek uvedených v tomto článku VOP, a to zejména v případech, kdy dojde k výpadku technologického systému parkování Hlavního města Praha anebo Provozovatele.
 2. Reklamace musí být uplatněna do 7 dnů od okamžiku, kdy Uživatel obdrží dokument s pokutou.
 3. Reklamace musí být uplatněna formou zaslání emailu na emailovou adresu Provozovatele reklamace@parkingcard.cz
 4. Údaje nezbytné k založení požadavku na reklamaci:
 • Adresse - Der Benutzer muss die Beschwerde von der Adresse senden, die für die Parkplatzreservierung verwendet wurde.
 • Scan der Kopie oder anderer aussagekräftiger Dokumente oder die Dokumente, die belegen, dass der Benutzer die Geldstrafe und/oder andere damit verbundenen Kosten bezahlt hat. Diese Dokumente müssen insbesondere Folgendes enthalten:

 • Autokennzeichen des für die Reservierung verwendeten Fahrzeugs;
 • Zeitpunkt der Geldstrafe während dessen der Benutzer den Service von parkingcard.cz zurecht nutzt;
 • Dokument, das den Zeitpunkt, an dem der Benutzer die Geldstrafe erhalten hat, bestätigt;
 • Adresse des Parkplatzes;
 • Stempel der Verwaltungsbehörde, die die Geldstrafe wegen unberechtigten Parkens verhängt hat auf dem Dokument, das von dieser Verwaltungsbehörde ausgestellt wurde.

 • Telefonnummer für eine persönliche Kontaktaufnahme des Betreibers;
 • Benutzerkontonummer, einschließlich anderer notwendiger Informationen für den Fall, dass der Geldbetrag auf ein Konto überwiesen werden soll, das bei einer Bank außerhalb der Tschechischen Republik eröffnet wurde, um den Geldbetrag bargeldlos zu übertragen, sollte der Anspruch anerkannt werden.

Der Betreiber ist nicht verpflichtet, den Anspruch zu akzeptieren, wenn der Anspruch nicht alle notwendigen Informationen gemäß dieser Bestimmung enthält.

 1. V případě uznání reklamace ze strany Provozovatele, Provozovatel uhradí Uživateli vyměřenou pokutu, náklady na odtah i Parkovné. Pro vyplacení částky dle předchozí věty je nutné zaslat Provozovateli originály dokumentů, dle kterých si nárokuje reklamaci.
 2. Reklamace bude vyřízena, co nejdříve to půjde, nejpozději pak do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace bude Uživatel informován obratem.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za situace, kdy pokuta či další náklady s ní spjaté, budou dány v důsledku chybně zadaných údajů Uživatelem anebo nedodržením Pravidel parkování ze strany Uživatele. Za případ chybně zadaných údajů dle předchozí věty se považuje i situace, kdy Uživatel chybně zadá údaje při Rezervaci PPO dle článku IV. těchto VOP a požádá o opravu těchto údajů dle odst. 8 článku IV. těchto VOP po zahájení Doby parkování.

VI.

Verarbeitung personenbezogener Daten

 1. Die Dienstleistung von parkingcard.cz beinhaltet die Verarbeitung personenbezogener Daten von Benutzern, die natürliche Personen sind. Obwohl es sich um die Verarbeitung personenbezogener Daten handelt, sind diese Benutzer für den Verarbeiter nicht die betroffenen Personen im Sinne von Artikel 11 der Verordnung 2016/679 über den Datenschutz und die Privatsphäre von Personen sowie über die Übermittlung dieser Daten und die Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Allgemeine Datenschutzverordnung).
 2. Trotz der oben angesprochenen Klausel verarbeitet und schützt der Betreiber persönliche Daten in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
 3. Details zur Verarbeitung personenbezogener Daten vom Betreiber sind auf der Website unter Datenschutzbestimmungen zu sehen.

VII.

Weitere Vereinbarungen

 1. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Reservierung einer Parkberechtigung oder eines Zahlungsvorganges nicht zu bestätigen oder sogar abzulehnen, wenn die Parkberechtigung für die ausgewählte Parkzeit nicht verfügbar ist.
 2. Der Benutzer ist bei der Verwendung des Services parkingcard.cz verpflichtet, sich an die Parkregeln zu halten, das heißt, an die allgemein bindenden Rechtsvorschriften (einschließlich der lokalen Regeln des jeweiligen Stadtbezirks oder der jeweiligen Regeln gültig für ganz Prag), und an Verkehrszeichen und Verkehrsanweisungen in der Nähe des Parkplatzes, auf dem der Benutzer sein Fahrzeug zu parken beabsichtigt.
 3. Dem Benutzer ist bekannt, dass sich die Parkzonen für verschiedene Stadtbezirke auf einer Straße überschneiden können (zum Beispiel Panská Strasse kann teilweise zu der Parkzone von Prag 1 und auch Prag 2 gehören). Der Benutzer darf nur in der Zone gemäß der Parkberechtigungseservierung parken. Wenn der Benutzer zum Beispiel eine Parkberechtigungseservierung für die Zone von Prag 1 hat, kann er mit einer solchen Parkberechtigung nicht in der überlappenden Zone (zum Beispiel Prag 2) parken, obwohl sich die beiden Parkzonen in derselben Straße befinden. Falls der Benutzer die Zone falsch ausgewählt hat, werden etwaige Beschwerden nicht akzeptiert.
 4. Dem Benutzer ist bekannt, dass parkingcard.cz die Reservierung eines bestimmten Parkplatzes nicht genehmigt, nur die Verwendung einer Parkberechtigung, wenn der Benutzer einen Parkplatz in Übereinstimmung mit den Parkregeln findet.
 5. Der Betreiber ist nicht verantwortlich für eventuelle Fahrzeugschäden (oder seiner Teile oder Zubehör), die während der Verwendung von parkingcard.cz-Diensten entstanden sind, noch für Gegenstände, die in ein solches Fahrzeug gebracht wurden oder darin zurückgelassen wurden. Der Benutzer ist sich bewusst, dass die Dienstleistung von parkingcard.cz nur das Teilen von Parkberechtigungen zulässt und dass sie keinen kostenpflichtigen Park-Service oder ähnliche Dienstleistungen anbietet.
 6. Detaillierte Informationen zu den Parkzonen finden sich auf der folgenden Website:

VIII.

Streitbeilegung

 1. Im Falle einer Streitfrage zwischen dem Benutzer und dem Betreiber im Zusammenhang mit dem Vertrag, die nicht einvernehmlich gelöst werden kann, kann der Benutzer einer benannten Stelle zur Beilegung von Verbaucherstreitigkeiten, der Tschechischen Handelsinspektionsbehörde, einen Vorschlag zur außergerichtlichen Beilegung eines solchen Verbraucherrechtsstreits vorlegen.
 2. Diese AGB sowie der Vertrag unterliegen der Rechtsordnung der Tschechischen Republik, insbesondere des Bürgerlichen Gesetzbuches.
 3. Alle Streitigkeiten aus diesen AGB werden von den zuständigen Gerichten der Tschechischen Republik entschieden.

IX.

Verpflichtende Informationen für Benutzer - Verbraucher

 1. Dieser Artikel der AGB gilt nur gegen einen Benutzer, der auch Verbraucher ist. Die Bestimmungen in diesem Artikel der AGB gelten insbesondere nicht für Unternehmer - Einzelunternehmer und/oder Handelsunternehmen.
 2. Der Betreiber informiert die Benutzer hiermit, dass:

 • Die Adresse für die Zustellung von Dokumenten an den Betreiber ist identisch mit der oben genannten Adresse des eingetragenen Sitzes des Betreibers.
 • Der Telefonkontakt des Betreibers ist +420 604 396 686
 • Die E-Mail-Adresse des Betreibers für die Zustellung per E-Mail lautet info@parkingcard.cz
 • Die Parkgebühr für die Nutzung der Dienstleistung parkingcard.cz durch den Benutzer beinhaltet alle Steuern und Gebühren.

X.

Schlussbestimmungen

 1. Rechte und Pflichten zwischen dem Betreiber und dem Benutzer, die nicht in den AGB geregelt sind, unterliegen insbesondere den einschlägigen Bestimmungen des Zivilrechts, besonders dem Bürgerlichen Gesetzbuch, und anderen allgemein verbindlichen gesetzlichen Bestimmungen.
 2. Diese AGB sowie ihre Änderungen werden durch die Veröffentlichung auf der Website rechtskräftig und wirksam.
 3. Wenn einige Bestimmungen dieser AGB ungültig sind oder werden, unwirksam oder nicht durchführbar sind, bleiben die übrigen Bestimmungen der AGB gültig, wirksam und durchführbar.
 4. Der Betreiber haftet nicht für Verletzungen, die dem Benutzer durch Verstöße gegen die Verpflichtungen aus den AGB entstehen, und für solche Verstöße, die durch ein Hindernis entstehen, das unabhängig vom Willen des Betreibers aufgetreten ist und die Erfüllung seiner Verpflichtung verhindert, und wenn nicht angenommen werden kann, dass der Betreiber dieses Hindernis oder seine Folgen abwenden oder überwinden kann und wenn das Hindernis zum Zeitpunkt des Vertrag nicht erwartet werden konnte.
 5. Gegebenfalls kann der Betreiber kontaktiert werden:

 • Per E-Mail an info@parkingcard.cz; und
 • per Telefon an +420 604 396 686

Diese AGB gelten ab dem 1.1.2020.