Terms & Conditions of parkingcard.cz

These are the general Terms & Conditions of the parkingcard.cz service (hereinafter referred to as " TAC ") provided by the Company Parkingcard CZ, s.r.o. residing on,Bílkova 855/19,Praha 1 110 00, Tax Code: 08585539 registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague under file no. C 321489 (hereinafter referred as " Operator ").

These TAC regulate rights and obligations of the contracting parties when using the parkingcard.cz service.by § 1751 et seq. Act No. 89/2012 Coll., of the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as " CC ").

Služba parkingcard.cz je dostupná v městských částech Praha 1 – Praha 8.

Provozovatel není provozovatelem parkovacích stání ani platebního portálu, na základě kterého dochází k úhradě užití služby parkingcard.cz.

The Operator shall not be liable for any damage or injury incurred based on legal reason in defective performance of third parties.

These TAC are an integral part of the Contract concluded electronically between the Operator and the User.

I.

Glossary of Terms and Interpretations

PPO je přenosné parkovací oprávnění, které umožňuje Uživateli zvolit si parkovací stání v souladu s Pravidly parkování.

Pravidla parkování jsou veškeré obecně závazné předpisy (a to včetně místních pravidel příslušné městské části či pravidly platnými pro celou Prahu) a dopravní značení či dopravní pokyny v místě, kde Uživatel zamýšlí parkovat při využití PPO.

Provozovatel je společnost Parkingcard CZ, s.r.o., zajišťující sdílení PPO mezi Uživateli služby parkingcard.cz.

Uživatel je osobou, která užívá PPO.

Adresa je emailová adresa Uživatele, kterou zadá při rezervaci PPO.

Doba parkování je časový úsek, po který si rezervuje Uživatel PPO

Tarif je časový úsek 12 nebo 24 hodin se stanoveným začátkem Doby parkování.

Parkovací stání je Uživatelem zvolené místo k parkování.

Parkovné je peněžní úhrada v Kč / Euro Provozovateli za užití služby parkingcard.cz.

Platební brána umožňuje zaplatit užití PPO v rámci služby parkingcard.cz Uživatelem.

Platební transakcí se pro účely těchto VOP rozumí uskutečnění bezhotovostního převodu finanční částky za účelem užití služby parkingcard.cz.

Rezervací se pro účely těchto VOP rozumí žádost Uživatele o využití PPO v rámci služby parkingcard.cz na předem stanovenou Dobu parkování.

Potvrzením o Platební transakci a Rezervaci se rozumí emailová zpráva, která přijde Uživateli na Adresu po uskutečnění Platební transakce a informuje ho o Uskutečnění Platební transakce a rezervaci PPO na jím požadovaný časový úsek Doby parkování.

Webem se pro účely těchto VOP rozumí internetové (webové) stránky Provozovatele na adrese www.parkingcard.cz.

Smlouva je smlouvou o užití služby parkingcard.cz, která za poplatek umožňuje sdílení PPO mezi Uživateli.

Uskutečněnou Platební transakcí se pro účely těchto VOP rozumí připsání peněžité částky na bankovní účet Provozovatele, která svojí výší odpovídá úhradě Parkovného.

Služba parkingcard.cz umožňuje za úplatu sdílení PPO mezi Uživateli.

II.

Subject Matter of Contract

 1. 1. Předmětem Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je umožnit Uživateli za Parkovné po zvolenou Dobu parkování užít službu parkingcard.cz k parkování v Praze, a to za podmínek stanovených Pravidly parkování.

III.

Conclusion of Contract

 1. Zobrazení tlačítka s názvem „rezervovat“ v uživatelském prostředí Webu je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 2. Clicking on the button " Book " by the User is an unreserved acceptance of the proposal for Conclusion of the Contract by the User and by this act the Contract is concluded.
 3. By clicking on the button " Book " the User also agrees with these TAC.

IV.

Booking of PPO

 1. Prostřednictvím Webu může Uživatel provádět on-line Rezervaci PPO ve zvolenou Dobu parkování.
 2. Služba parkingcard.cz umožňuje zvolit si minimální rozsah Doby parkování, a to buď 12 hodin nebo 24 hodin. Není možné rezervovat si PPO na dobu kratší než 12 hodin.
 3. Služba parkingcard.cz dále umožňuje zvolit si z různých časových tarifů:
  • 12 hodinové tarify začínající od 6:00h, 10:00h, 18:00h, 22:00h- jejich počet je však omezený počtem PPO a nemusí být pro některé parkovací zóny dostupný
  • 24 hodinové tarify začínající od 6:00h, 8:00h, 10:00h, 12:00h, 14:00h, 16:00h, 18:00, 20:00- jejich počet je však omezený počtem PPO a nemusí být pro některé parkovací zóny dostupný
 4. Při Rezervaci Uživatel odešle vyplněný formulář na Web se zadáním: adresy zamýšleného parkování (např. Panská 1) (tedy adresu v jejímž okolí máte zájem uplatnit PPO), Adresy, SPZ, pro kterou si přeje rezervovat PPO, datum a čas zahájení rezervace PPO.
 5. Pokud si Uživatel přeje vystavit fakturu na firmu, vybere tuto možnost ve výše uvedeném webovém formuláři. Následně vyplní IČO společnosti a systém ji po úhradě automaticky vystaví.
 6. Jestliže je termín zvolený pro Rezervaci dostupný, Uživatel je přesměrován na Platební bránu.
 7. Rezervace PPO je dokončena uskutečněním Platební transakce a odesláním emailu dle následujícího odstavce.
 8. Potvrzení o řádně provedené Rezervaci a Platební transakci bude Uživateli doručeno prostřednictvím emailu Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci zaslaném na Adresu.
 9. Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci obsahuje zákonem požadované údaje a slouží jako daňový doklad
 10. V případě chybně vyplněných údajů při Rezervaci nebo Platební transakci je Uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně, tedy nejpozději do 3 hodin od přijetí emailu Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci zaslaném na Adresu, oznámit emailem Provozovateli a uvést správné údaje. Zároveň tuto skutečnost musí oznámit před zahájením Doby parkování. Při nesplnění této povinnosti Provozovatel neodpovídá za újmu tímto vzniklou. Zejména se jedná o případ, kdy Uživatel vyplní chybně SPZ či Adresu a Uživateli v návaznosti na toto bude udělena pokuta za neoprávněné parkování. V případě, že Uživatel nezažádá o opravu do 3 hodin dle tohoto ustanovení, není Rezervace ani vrácení Parkovného nárokové a záleží na možnostech a uvážení Provozovatele. Provozovatel nebude brát zřetel na žádost o opravu vyplněných údajů, jestliže taková žádost bude odeslána po zahájení Doby parkování.
 11. Rezervace je platná pro konkrétního Uživatele s SPZ zadanou během Rezervace. Rezervace PPO nesmí být dále zcizena, nesmí tedy být prodána, předána, darována, či jinak převedena na osobu odlišnou od Uživatele.

V.

Cancellation and Refund Policies

 1. Uživatel může uplatnit reklamaci v rozsahu pokuty za neoprávněné parkování dle rozhodnutí příslušného správního orgánu (např. Městská policie) a dalších souvisejících nákladů (částka za odtah), a to za splnění podmínek uvedených v tomto článku VOP, a to zejména v případech, kdy dojde k výpadku technologického systému parkování Hlavního města Praha anebo Provozovatele.
 2. Reklamace musí být uplatněna do 7 dnů od okamžiku, kdy Uživatel obdrží dokument s pokutou.
 3. Reklamace musí být uplatněna formou zaslání emailu na emailovou adresu Provozovatele reklamace@parkingcard.cz
 4. Údaje nezbytné k založení požadavku na reklamaci:
 • Address - the user must submit the complaint from the Address used for Parking spot Reservation;
 • Scan of the copy or other conclusive visual record of the document or documents that the User paid the fine and/or other related expenses incurred. The following must the documents contain in particular:

 • License plate of the vehicle used for the Reservation;
 • time of the fine at the time User rightfully uses the service of parkingcard.cz;
 • document confirming the time when the User received the fine;
 • address, as the parking space;
 • stamp of the administrative authority imposing the fine placed on the document issued by the administrative body imposing a fine for unauthorized parking.

 • Phone number for any personal contacting by the Operator;
 • User account number, including other necessary information in case the sum of money is sent to the User's bank account opened with the bank outside of the Czech Republic to send the sum by non-cash transfer if the claim is recognized.

The Operator is not obliged to accept the claim if the claim application does not contain all necessary information under this provision.

 1. V případě uznání reklamace ze strany Provozovatele, Provozovatel uhradí Uživateli vyměřenou pokutu, náklady na odtah i Parkovné. Pro vyplacení částky dle předchozí věty je nutné zaslat Provozovateli originály dokumentů, dle kterých si nárokuje reklamaci.
 2. Reklamace bude vyřízena, co nejdříve to půjde, nejpozději pak do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace bude Uživatel informován obratem.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za situace, kdy pokuta či další náklady s ní spjaté, budou dány v důsledku chybně zadaných údajů Uživatelem anebo nedodržením Pravidel parkování ze strany Uživatele. Za případ chybně zadaných údajů dle předchozí věty se považuje i situace, kdy Uživatel chybně zadá údaje při Rezervaci PPO dle článku IV. těchto VOP a požádá o opravu těchto údajů dle odst. 8 článku IV. těchto VOP po zahájení Doby parkování.

VI.

Processing of personal data

 1. Parkingcard.cz service includes the processing of personal data of Users who are natural persons. Although it is processing of personal data, for the Processors, these Users are not the data subjects that must be identified within the meaning of Article 11 of Regulation 2016/679 on the data protection and privacy of individuals and on the transfer of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation).
 2. Despite the above, Operator processes and protects your personal data in full compliance with applicable law.
 3. Details about the processing of personal data by the Operator can be found on the website under Privacy Policy.

VII.

Further arrangements

 1. The Operator reserves the right not to confirm or even refuse a Reservation of a PPO or Payment Transaction if the PPO is not available in the selected Parking Time
 2. When using the parkingcard.cz service, the User is always obliged to obey the Parking rules , that means generally binding legal rules (namely local rules of the city district or rules applicable for all of Prague), traffic signs and instructions in the vicinity of the place where the User intends to park their vehicle on.
 3. The User is aware that parking zones for different city districts may overlap on one street (for example, Panská Street can be partially in the parking zone for both Prague 1 and Prague 2). The User is only allowed to park in the zone according to the PPO reservation. If the User has, for example PPO reservation within the zone of Prague 1, then they can not park with such a PPO in the different overlapping zone (for example, Prague 2), although the two parking zones overlap on the same street. Complaints in case of the incorrectly selected zone by the User will not be accepted.
 4. The user is aware that parkingcard.com does not allow reservation of the specific parking spot, but the use of a PPO, if the User finds Parking place in accordance with the Parking Rules.
 5. The Operator is not responsible for any vehicle damages (or its parts and accessories) parked in parking places within the use of parkingcard.cz services, as well as on items brought or left in such a vehicle. The User is fully aware that the parkingcard.cz service only allows the sharing of PPOs and is not a service of paid parking or similar service.
 6. Detailed information about parking zones can be found on the following website:

VIII.

Dispute Resolution

 1. If a dispute occurs between the User and the Operator in the connection with the Contract and it fails to be amicably resolved, the User may submit a proposal for out-of-court settlement of such a dispute to a designated entity for the settlement of consumer disputes, which is the Czech Trade Inspection Authority.
 2. These TAC, as well as the Contract, shall be governed by the legal order of the Czech Republic, in particular by the Civil Code.
 3. Any disputes arising out of of these TAC will be decided by the competent courts of the Czech Republic.

IX.

Mandatory information for Users - consumers

 1. This Article of the TAC is effective only against a User who is also a consumer. The provisions stated in this Article of the TAC do not apply in particular on entrepreneurs - sole traders and/or trading companies.
 2. The Operator hereby informs Users that:

 • Address for service of documents to the Operator is identical with the above-mentioned address of the Operator's registered office.
 • The Operator's telephone contact is +420 604 396 686
 • Operator's email address for electronic mail delivery is info@parkingcard.cz
 • Parking fee for using the parkingcard.cz service by the User includes all taxes and fees.

X.

Final provisions

 1. Rights and obligations between the Operator and the User, which are not regulated in the TAC, are in particular governed by the relevant provisions of civil law, especially by the Civil Code, and other generally binding legal rules.
 2. These TAC, as well as their changes, come to have legal force and effect by posting them on the Website.
 3. If some provisions of these TAC are or become invalid, ineffective or unenforceable, the remaining provisions of the TAC remain valid, effective and enforceable.
 4. The operator is not liable for an injury caused to the User by breaching the obligations under the TAC, and for such a breach that occurs as a result of an obstacle that occurred independently of the will of the Operator and prevents the fulfillment of their obligation, and if it is not reasonable to assume that the Operator will avert or overcome this obstacle or its consequences, and further that the obstacle could be anticipated at the time of the Treaty.
 5. If necessary, it is possible to contact the Operator:

 • By email at info@parkingcard.cz; and
 • by phone on +420 604 396 686

These Terms & Conditions are valid and effective from 1.1.2020.