Zásady ochrany soukromí

(dále jen „Zásady“)

Kdo je správcem?
Správcem Vašich osobních údajů při užívání služby parkingcard.cz je společnost HREBÁK GROUP, s.r.o. se sídlem Ve Smečkách 1767/7, Nové Město, Praha 1 110 00 IČO: 08585539 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 321489 (dále jen „Správce“ anebo také „my“).

Proč a jak chráníme Vaše soukromí?
Ochrana Vašeho soukromá je pro nás důležitá v nejvyšší možné míře. Můžete si tedy být jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí, v souladu s platnou právní úpravou a chráníme je. Tyto Zásady jsme pro Vás připravili v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Abyste plně porozuměli tomu, jakým způsobem Vaše soukromí chráníme, doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady.

Vy, uživatel služby parkingcard.cz, pro nás nejste identifikovaný
Při užívání služby parkingcard.cz zpracováváme určité Vaše osobní údaje, ale vzhledem k rozsahu a typu údajů pro nás nejste identifikovaným subjektem údajů ve smyslu článku 11 GDPR. Bez dalšího tedy není ani technicky možné bez připojení dalších osobních údajů uplatnit práva podle články 15 až 20 GDPR a to v souladu s článkem 11 odst. 2 GDPR.

Jaké údaje zpracováváme?
Při standardním užití služby parkingcard.cz o Vás víme skutečně jen ty základní údaje, která nám doplníte při žádosti o Rezervaci. Jedná se zejména o Adresu, SPZ, adresu, v jejímž okolí chcete využít PPO a termín, o jaký máte zájem. Pokud by došlo náhodou k nějakému zádrhelu s poskytováním služby, pak budeme zpracovávat i další údaje podle článku V. VOP. Na našem Webu potom pracujeme i s cookies, ale o tom více dále.

Za jakým účelem a jaké údaje zpracováváme?

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul Doba zpracování
Poskytování služby parkingcard.cz Adresa, SPZ, adresa, v jejímž okolí chcete využít PPO a termín, o jaký máte zájem. Případně i další údaje podle článku V. VOP Plnění smlouvy Po dobu trvání smlouvy
Ochrana našich právních nároků Údaje v souvislosti s poskytováním služby parkingcard.cz Oprávněný zájem Po obecnou promlčecí dobu od okamžiku ukončení smlouvy se Správcem
Zlepšení našeho Webu Údaje o Vašem chování na Webu (pomocí tzv. cookies) Oprávněný zájem Správce na zlepšování našeho Webu 1 rok od poslední návštěvy našeho Webu
Vytváření statistik a reportů o užívání našeho Webu Údaje o Vašem chování na Webu (pomocí tzv. cookies) Oprávněný zájem Naší společnosti na měření efektivnosti našeho Webu 1 rok od poslední návštěvy našeho Webu

Komu osobní údaje předáváme?
Vaše údaje můžeme zpřístupnit určitým příjemcům, a to buď v roli zpracovatelů podle GDPR (např. naše IT podpora Webu) anebo v roli samostatného správce (poskytovatelé platebního terminálu, aby bylo možné zaplatit Parkovné za službu parkingcard.cz).

Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoby provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby Parkovného. Nezbytné pro splnění smlouvy.
Osoba zajištující naše účetní a daňové povinnosti. Potřebujeme, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl naše účetnictví a plnil naše daňové povinnosti.
Osoba zajišťující chod Webu, a to včetně poskytování cloudové služby. Potřebujeme, aby nám poskytovatel IT, který je v pozici zpracovatele, servisoval náš Web.
Správní orgány Samozřejmě plníme své zákonné povinnosti, proto je teoreticky možné dožádání si od příslušných správních orgánů.

Vaše údaje chráníme vždy. V případě našich zpracovatelů potom máme samozřejmě uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Co jsou cookies a jak je používáme na Webu?
Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi navštívené internetové stránky ukládají do Vašeho počítače. Tyto soubory se běžně používají k chodu nebo efektivnějšímu využití internetových stránek a k zajištění internetových služeb a funkcí pro uživatele. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Naše cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů ani k identifikaci Vaší konkrétní osoby, mají však význam pro ochranu soukromí.Cookies mohou být buď trvalé (persistent cookies), nebo dočasné (session cookies). Trvalé cookies jsou textové soubory posílané internetovým serverem internetovému prohlížeči, který poté, co je prohlížeč uloží, zůstává aktivní až do nastaveného data odstranění (neodstraní-li je uživatel před tímto datem). Naopak, dočasné cookies jsou odstraněny na konci každé relace poté, co je zavřen internetový prohlížeč. Soubory cookies umožňují rozpoznat Vaší osobu jako stávajícího uživatele a doplnit některé údaje dle Vaší volby. Správce může dále cookies využívat též ke statistickým účelům či měření návštěvnosti webových stránek. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies Webem. Ve většině internetových prohlížečů lze výše uvedené cookies spravovat v nastavení prohlížeče. Více informací o cookies a o tom, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, najdete na internetových stránkách www.aboutcookies.org a www.allaboutcookies.org. Berte prosím na vědomí, že případná změna nastavení souborů cookies ve Vašem internetovém prohlížeči může ovlivnit správné fungování webových stránek Správce.

Vaše práva
Vzhledem k tomu, že zpracováváme Vaše osobní údaje, platná právní úprava Vám umožňuje uplatnit dále popsaná práva, ovšem jak již bylo zmíněné výše, nejste pro nás identifikovaným subjektem, proto se bez dalšího uplatní ustanovení článku 11 odst. 2 GDPR, tedy bez dodatečné identifikace nebude možné uplatnit následující práva.
Právo na přístup - máte právo na přístup k osobním údajům, které a jak o Vás Správce zpracovává. Jednu kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně.
Právo na opravu - pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.
Právo na výmaz - Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Správce o subjektu údajů uchovává a zpracovává.
Právo na přenositelnost - další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně.
Právo na omezení zpracování - v případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.
Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu.
Právo na stížnost – pevně věříme, že se to nestane a že Vám vždy vše zodpovíme a plně vyhovíme, ale samozřejmě máte i možnost podat stížnost u dozorového orgánu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

V případě potřeby nás samozřejmě kontaktujte
V případě jakýchkoliv dotazů ve vztahu k Zásadám nám, prosím, napište na info@parkingcard.cz Pro uplatnění Vašich individuálních práv nám, prosím, pište na stejnou emailovou adresu.