Reklamační řád

 1. Uživatel může uplatnit reklamaci v rozsahu pokuty za neoprávněné parkování dle rozhodnutí příslušného správního orgánu (např. Městská policie) a dalších souvisejících nákladů (částka za odtah), a to za splnění podmínek uvedených v tomto článku VOP, a to zejména v případech, kdy dojde k výpadku technologického systému parkování Hlavního města Praha anebo Provozovatele.
 2. Reklamace musí být uplatněna do 7 dnů od okamžiku, kdy Uživatel obdrží dokument s pokutou.
 3. Reklamace musí být uplatněna formou zaslání emailu na emailovou adresu Provozovatele reklamace@parkingcard.cz
 4. Údaje nezbytné k založení požadavku na reklamaci:
 • Adresa - Uživatel musí odeslat reklamaci z Adresy použité pro Rezervaci;
 • Sken kopie či jiný průkazný vizuální záznam dokumentu či dokumentů, na základě kterých byla vyměřena pokuta a další související náklady. Tyto dokumenty musí obsahovat zejména:

 • SPZ vozidla dle Rezervace;
 • čas udělení pokuty v době, kdy Uživatel oprávněně užívá službu parkingcard.cz;
 • dokument potvrzující čas, kdy Uživatel obdržel dokument o pokutě;
 • adresa, resp. místo Parkovacího stání;
 • razítko pokutujícího správního orgánu na dokumentu vydaném správním orgánem, který ukládá pokutu za neoprávněné parkování.

 • Telefonní číslo pro případné osobní kontaktování ze strany Provozovatele;
 • Číslo účtu Uživatele, a to včetně dalších nezbytných informací v případě odeslání peněžní částky na bankovní účet Uživatele vedený u banky mimo Českou republiku pro zaslání částky bezhotovostním způsobem, jestliže bude reklamace uznána.

Provozovatel není povinen uznat reklamaci, jestliže žádost o reklamaci neobsahuje nezbytné údaje dle tohoto ustanovení.

 1. V případě uznání reklamace ze strany Provozovatele, Provozovatel uhradí Uživateli vyměřenou pokutu, náklady na odtah i Parkovné. Pro vyplacení částky dle předchozí věty je nutné zaslat Provozovateli originály dokumentů, dle kterých si nárokuje reklamaci.
 2. Reklamace bude vyřízena, co nejdříve to půjde, nejpozději pak do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace bude Uživatel informován obratem.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za situace, kdy pokuta či další náklady s ní spjaté, budou dány v důsledku chybně zadaných údajů Uživatelem anebo nedodržením Pravidel parkování ze strany Uživatele. Za případ chybně zadaných údajů dle předchozí věty se považuje i situace, kdy Uživatel chybně zadá údaje při Rezervaci PPO dle článku IV. těchto VOP a požádá o opravu těchto údajů dle odst. 8 článku IV. těchto VOP po zahájení Doby parkování.