Všeobecné obchodní podmínky parkingcard.cz

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky služby parkingcard.cz (dále jen „VOP“), kterou zajišťuje společnost HREBÁK GROUP, s.r.o. se sídlem Ve Smečkách 1767/7, Nové Město, Praha 1 110 00, IČO: 08585539 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 321489 (dále jen „Provozovatel“).

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při užití služby parkingcard.cz ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“)

Služba parkingcard.cz je dostupná v Praze, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy (a to včetně místních pravidel příslušné městské části či pravidly platnými pro celou Prahu) a dopravním značením či dopravními pokyny v místě, kde Uživatel zamýšlí parkovat.

Služba parkingcard.cz je dostupná v městských částech Praha 1 – Praha 8.

Provozovatel není provozovatelem parkovacích stání ani platebního portálu, na základě kterého dochází k úhradě užití služby parkingcard.cz.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu či újmu, mající právní důvod ve vadněposkytnutém plnění třetích stran.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, která byla uzavřena elektronicky mezi Provozovatelem a Uživatelem.

I.

Definice a výklad pojmů

PPO je přenosné parkovací oprávnění, které umožňuje Uživateli zvolit si parkovací stání vsouladu s Pravidly parkování.

Pravidla parkování jsou veškeré obecně závazné předpisy (a to včetně místních pravidel příslušné městské části či pravidly platnými pro celou Prahu) a dopravní značení či dopravní pokyny v místě, kde Uživatel zamýšlí parkovat při využití PPO.

Provozovatel je společnost HREBÁK GROUP, s.r.o., s.r.o., zajišťující sdílení PPO mezi Uživateli služby parkingcard.cz.

Uživatel je osobou, která užívá PPO.

Adresa je emailová adresa Uživatele, kterou zadá při rezervaci PPO.

Doba parkování je časový úsek, po který si rezervuje Uživatel PPO.

Tarif je časový úsek 12 nebo 24 hodin se stanoveným začátkem Doby parkování.

Parkovací stání je Uživatelem zvolené místo k parkování.

Parkovné je peněžní úhrada v Kč / Euro Provozovateli za užití služby parkingcard.cz.

Platební brána umožňuje zaplatit užití PPO v rámci služby parkingcard.cz Uživatelem.

Platební transakcí se pro účely těchto VOP rozumí uskutečnění bezhotovostního převodu finanční částky za účelem užití služby parkingcard.cz.

Rezervací se pro účely těchto VOP rozumí žádost Uživatele o využití PPO v rámci služby parkingcard.cz na předem stanovenou Dobu parkování.

Potvrzením o Platební transakci a Rezervaci se rozumí emailová zpráva, která přijde Uživateli na Adresu po uskutečnění Platební transakce a informuje ho o Uskutečnění Platební transakce a rezervaci PPO na jím požadovaný časový úsek Doby parkování.

Webem se pro účely těchto VOP rozumí internetové (webové) stránky Provozovatele na adrese www.parkingcard.cz.

Smlouva je smlouvou o užití služby parkingcard.cz, která za poplatek umožňuje sdílení PPO mezi Uživateli.

Uskutečněnou Platební transakcí se pro účely těchto VOP rozumí připsání peněžité částky na bankovní účet Provozovatele, která svojí výší odpovídá úhradě Parkovného.

Služba parkingcard.cz umožňuje za úplatu sdílení PPO mezi Uživateli.

II.

Předmět Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je umožnit Uživateli za Parkovné po zvolenou Dobu parkování užít službu parkingcard.cz k parkování v Praze, a to za podmínek stanovených Pravidly parkování.

III.

Uzavření Smlouvy

 1. Zobrazení tlačítka s názvem „zaplatit“ v uživatelském prostředí Webu je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „zaplatit“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto jednáním je uzavřena Smlouva.
 3. Kliknutím na tlačítko „zaplatit“ Uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

IV.

Rezervace PPO

 1. Prostřednictvím Webu může Uživatel provádět on-line Rezervaci PPO ve zvolenou Dobu parkování.
 2. Služba parkingcard.cz umožňuje zvolit si minimální rozsah Doby parkování, a to buď 12 hodin nebo 24 hodin. Není možné rezervovat si PPO na dobu kratší než 12 hodin.
 3. Služba parkingcard.cz dále umožňuje zvolit si z různých časových tarifů:
  • 12 hodinové tarify začínající od 6:00h, 9:00h, 12:00h, 15:00h, 18:00h- jejich počet je však omezený počtem PPO a nemusí být pro některé parkovací zóny dostupný.
  • 24 hodinové tarify začínající od 6:00h, 8:00h, 10:00h, 12:00h, 14:00h, 16:00h, 18:00, 20:00- jejich počet je však omezený počtem PPO a nemusí být pro některé parkovací zóny dostupný.
 4. Při Rezervaci Uživatel odešle vyplněný formulář na Web se zadáním: adresy zamýšleného parkování (např. Panská 1) (tedy adresu v jejímž okolí máte zájem uplatnit PPO), Adresy, SPZ, pro kterou si přeje rezervovat PPO, datum a čas zahájení rezervace PPO.
 5. Pokud si Uživatel přeje vystavit fakturu na firmu, vybere tuto možnost ve výše uvedeném webovém formuláři. Následně vyplní IČO společnosti a systém ji po úhradě automaticky vystaví.
 6. Jestliže je termín zvolený pro Rezervaci dostupný, Uživatel je přesměrován na Platební bránu.
 7. Rezervace PPO je dokončena uskutečněním Platební transakce a odesláním emailu dle následujícího odstavce.
 8. Potvrzení o řádně provedené Rezervaci a Platební transakci bude Uživateli doručeno prostřednictvím emailu Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci zaslaném na Adresu.
 9. Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci obsahuje zákonem požadované údaje a slouží jako daňový doklad.
 10. V případě chybně vyplněných údajů při Rezervaci nebo Platební transakci je Uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně, tedy nejpozději do 3 hodin od přijetí emailu Potvrzení o Platební transakci a Rezervaci zaslaném na Adresu, oznámit emailem Provozovateli a uvést správné údaje. Zároveň tuto skutečnost musí oznámit před zahájením Doby parkování. Při nesplnění této povinnosti Provozovatel neodpovídá za újmu tímto vzniklou. Zejména se jedná o případ, kdy Uživatel vyplní chybně SPZ či Adresu a Uživateli v návaznosti na toto bude udělena pokuta za neoprávněné parkování. V případě, že Uživatel nezažádá o opravu do 3 hodin dle tohoto ustanovení, není Rezervace ani vrácení Parkovného nárokové a záleží na možnostech a uvážení Provozovatele. Provozovatel nebude brát zřetel na žádost o opravu vyplněných údajů, jestliže taková žádost bude odeslána po zahájení Doby parkování.
 11. Rezervace je platná pro konkrétního Uživatele s SPZ zadanou během Rezervace. Rezervace PPO nesmí být dále zcizena, nesmí tedy být prodána, předána, darována, či jinak převedena na osobu odlišnou od Uživatele.

V.

Reklamační řád

 1. Uživatel může uplatnit reklamaci v rozsahu pokuty za neoprávněné parkování dle rozhodnutí příslušného správního orgánu (např. Městská policie) a dalších souvisejících nákladů (částka za odtah), a to za splnění podmínek uvedených v tomto článku VOP, a to zejména v případech, kdy dojde k výpadku technologického systému parkování Hlavního města Praha anebo Provozovatele.
 2. Reklamace musí být uplatněna do 7 dnů od okamžiku, kdy Uživatel obdrží dokument s pokutou.
 3. Reklamace musí být uplatněna formou zaslání emailu na emailovou adresu Provozovatele fakturace@parkingcard.cz
 4. Údaje nezbytné k založení požadavku na reklamaci:
  • Adresa - Uživatel musí odeslat reklamaci z Adresy použité pro Rezervaci;
  • Sken kopie či jiný průkazný vizuální záznam dokumentu či dokumentů, na základě kterých byla vyměřena pokuta a další související náklady. Tyto dokumenty musí obsahovat zejména:

  • SPZ vozidla dle Rezervace;
  • čas udělení pokuty v době, kdy Uživatel oprávněně užívá službu parkingcard.cz;
  • dokument potvrzující čas, kdy Uživatel obdržel dokument o pokutě;
  • adresa, resp. místo Parkovacího stání;
  • razítko pokutujícího správního orgánu na dokumentu vydaném správním orgánem, který ukládá pokutu za neoprávněné parkování.
  • Telefonní číslo pro případné osobní kontaktování ze strany Provozovatele;
  • Číslo účtu Uživatele, a to včetně dalších nezbytných informací v případě odeslání peněžní částky na bankovní účet Uživatele vedený u banky mimo Českou republiku pro zaslání částky bezhotovostním způsobem, jestliže bude reklamace uznána.
 5. Provozovatel není povinen uznat reklamaci, jestliže žádost o reklamaci neobsahuje nezbytné údaje dle tohoto ustanovení.
 6. V případě uznání reklamace ze strany Provozovatele, Provozovatel uhradí Uživateli vyměřenou pokutu, náklady na odtah i Parkovné. Pro vyplacení částky dle předchozí věty je nutné zaslat Provozovateli originály dokumentů, dle kterých si nárokuje reklamaci.
 7. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace bude Uživatel informován obratem.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za situace, kdy pokuta či další náklady s ní spjaté, budou dány v důsledku chybně zadaných údajů Uživatelem anebo nedodržením Pravidel parkování ze strany Uživatele. Za případ chybně zadaných údajů dle předchozí věty se považuje i situace, kdy Uživatel chybně zadá údaje při Rezervaci PPO dle článku IV. těchto VOP a požádá o opravu těchto údajů dle odst. 8 článku IV. těchto VOP po zahájení Doby parkování.

VI.

Zpracování osobních údajů

 1. V rámci služby parkingcard.cz dochází ke zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami. Přestože se jedná o zpracování osobních údajů, pro Zpracovatele nejsou tito Uživatelé subjekty údajů, jež musí být identifikováni ve smyslu článku 11 nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. I přes výše uvedené, Provozovatel zpracovává a chrání Vaše osobní údaje plně v souladu s platnou právní úpravou.
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Provozovatelem naleznete na Webu v části Zásady ochrany soukromí.

VII.

Další ujednání

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo odmítnout Rezervaci nebo Platební transakci v případě, že ve zvolenou Dobu parkování nebude dostupné PPO. Počet PPO je omezený.
 2. Při užívání služby parkingcard.cz je Uživatel vždy povinen řídit se Pravidly parkování,tedy obecně závaznými právními předpisy (a to včetně místních pravidel příslušné městské části či pravidly platnými pro celou Prahu) a dopravním značením či dopravními pokyny v místě, kde Uživatel zamýšlí parkovat.
 3. Uživatel si je vědom, že parkovací zóny pro různé městské části se mohou překrývat na jedné ulici (například ulice Panská může být částečně v parkovací zóně pro Prahu 1 i Prahu 2). Uživatel je oprávněn parkovat pouze v zóně dle Rezervace PPO. Jestliže má Uživatel například Rezervaci PPO v rámci zóny Praha 1, potom nemůže parkovat s takovým PPO v překrývající se odlišné zóně (například Praha 2), ačkoliv se obě parkovací zóny překrývají na stejné ulici. Reklamace v případě chybně zvolené zóny Uživatelem nebude uznána.
 4. Uživatel si je vědom, že služba parkingcard.cz neumožňuje rezervaci konkrétního parkovacího místa, ale využití PPO, jestliže Uživatel nalezne Parkovací stání v souladu s Pravidly parkování.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na vozidlech (či jejich částech a příslušenství) parkujících na Parkovacích stáních v rámci užití služby parkingcard.cz, jakož ani na věcech vnesených nebo ponechaných v takovém vozidle. Uživatel si je plně vědom, že služba parkingcard.cz umožňuje pouze sdílení PPO a není službou placeného parkoviště či službou obdobnou.
 6. Podrobné informace o parkovacích zónách lze nalézt na těchto webových stránkách:

VIII.

Řešení sporů

 1. V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke sporu v souvislosti se Smlouvou, který se nepodaří vyřešit smírně, může Uživatel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.
 2. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ.
 3. Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

IX.

Povinné informace pro Uživatele - spotřebitele

 1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele - živnostníky nebo obchodní společnosti.
 2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

 • Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele.
 • Telefonický kontakt Provozovatele je +420 604 396 686 v době 7-22h
 • Emailová adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@parkingcard.cz
 • Parkovné za užívání služby parkingcard.cz Uživatelem je stanoveno včetně všech daní a poplatků.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem ve VOP neupravená se řídí především příslušnými ustanoveními občanského práva, zejména pak OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Tyto VOP, jakož i jejich změny, nabývají platnosti a účinnosti jejich uveřejněním na Webu.
 3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení VOP platná, účinná a vymahatelná.
 4. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou Uživateli porušením povinností dle VOP, jestliže k tomuto porušení došlo v důsledku překážky, jež nastala nezávisle na vůli Provozovatele a brání ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Provozovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále že by v době vzniku Smlouvy tuto překážku předvídal.
 5. V případě potřeby je možné Provozovatele kontaktovat:

 • Emailem na adresu info@parkingcard.cz; a
 • Telefonicky na číslo +420 604 396 686 v době 7-22h

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.4.2022.